Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Iskuul Sare: 9-12 Isqorida

1. Wac iskuulka aad doonaysid in aad ka diiwan galisid cunugada adigoo balan ka suubsanaysid xafiiska lataliyaha iskuulka.
  • Iskuulka Sare Jefferson, 4001 W. 102nd St., 952-806-7600
  • Iskuulka Sare Kennedy, 9701 Nicollet Ave. S., 952-681-5000 
2. Balantada markad u imanaysid waxaad sii diyarsata waxyabaha laga rabo xiliga is qorida:
  • Warqada dhalashada
  • Dhibcaha lagu qalinjibiyo
  • IEP (Wax barashada garka ah)
  • Talalada
  • Talalada lagaga bahanyahay: Sharciya gobalka u yala aya ah in ardayda oo dhan helan talalada laga rabo, talaladas oo ku kala xiran fasalada ay ardayda aadayan intusan bilawanin iskuulk.
  • Aqoonsiga daganashaha guriga, sida warqada aad guriga ku kiraysatay ama aad ku gadatay hadii aad adiga leedahay ama biilka korontada
  • Imtixanadka gobalka
  • Tixrac
3. Balanta lagu soo biyey aad maxayelay waxa kula kulmaya counseral oo kala hadlaysa habka la’isku diiwan galiyo iyo sida ay u shaqeyso, waxayna kaaga jawabi karan su’aalaha adiga ama cunugada aad qabtin.
 

Waad ku mahadsantahay doorashada aad doratay iskuuladka Bloomington!

Link to Peachjar Newsletter

district Events