Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

Summer SLAM

Effective Tuesday, July 16, all Summer SLAM classes and programs will be moved from Olson Middle School to Jefferson High School for the remainder of the summer schedule. For those who are registered, Extended Care will also be moved to Jefferson.

Jefferson is located two blocks east of Olson at 4001 W. 102nd St. Please enter through Door #1, the school’s main entrance.

You are here

Iskuul Sare: 9-12 Isqorida

1. Wac iskuulka aad doonaysid in aad ka diiwan galisid cunugada adigoo balan ka suubsanaysid xafiiska lataliyaha iskuulka.
  • Iskuulka Sare Jefferson, 4001 W. 102nd St., 952-806-7600
  • Iskuulka Sare Kennedy, 9701 Nicollet Ave. S., 952-681-5000 
2. Balantada markad u imanaysid waxaad sii diyarsata waxyabaha laga rabo xiliga is qorida:
  • Warqada dhalashada
  • Dhibcaha lagu qalinjibiyo
  • IEP (Wax barashada garka ah)
  • Talalada
  • Talalada lagaga bahanyahay: Sharciya gobalka u yala aya ah in ardayda oo dhan helan talalada laga rabo, talaladas oo ku kala xiran fasalada ay ardayda aadayan intusan bilawanin iskuulk.
  • Aqoonsiga daganashaha guriga, sida warqada aad guriga ku kiraysatay ama aad ku gadatay hadii aad adiga leedahay ama biilka korontada
  • Imtixanadka gobalka
  • Tixrac
3. Balanta lagu soo biyey aad maxayelay waxa kula kulmaya counseral oo kala hadlaysa habka la’isku diiwan galiyo iyo sida ay u shaqeyso, waxayna kaaga jawabi karan su’aalaha adiga ama cunugada aad qabtin.
 

Waad ku mahadsantahay doorashada aad doratay iskuuladka Bloomington!

Link to Peachjar Newsletter