Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

Summer SLAM

Effective Tuesday, July 16, all Summer SLAM classes and programs will be moved from Olson Middle School to Jefferson High School for the remainder of the summer schedule. For those who are registered, Extended Care will also be moved to Jefferson.

Jefferson is located two blocks east of Olson at 4001 W. 102nd St. Please enter through Door #1, the school’s main entrance.

You are here

Jidadka uu Baska maro

Xaq u lahansho

Iskuuladka Bloomington waxay gadid u diran dadka soo socda
  • Ilmaha iskuuladka hoose sida Kindergarten ila iyo fasalka 5ad kuwaas oo dagan meel iskulka u jirta .5 miles/8 kilominter.
  • Ardayda dhigata iskuulka dhaxe iyo midka sare 6-12ad oona dagan in u jirta iskuulka 1.25 miles/2 kilominter.
Haday ardayda iskuulka hoose dhigato u jiro iskuulka u jiro wax ka yar .5 mile ama kuwa dhaxe iyo sare 1.25 miles, bus ma helayan oo iskulka way u lugaynayan.
 

Meeshu Baska Istago

  • Iskuulka hoose baska wuxu istaga meel u jirt (K-5) ardayda guryahooda.
  • Iskuuladka kuwa dhaxe iyo kuwa sare (6-12) badanaba waxay ardayda ka lugeeyan meesha ay dagan yihiin una lugeeyan meesha uu baska istago.

Adeega Goonida ah

Iskuulka gobalka wuxuu bixiya gaadid u gaar ah ardayda waxbarashada Gaarka ah ayadoo ay ku xirantahay baahidooda. Hadii aad leedahay cunug ku jira Waxbarashada Gaarka ah aadna u baahantahay laxirir cunugada midka xukuma barnamijkisa ama wac Xafiiska Gadiidka 952-681-6300.
Link to Peachjar Newsletter