Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Jidadka uu Baska maro

Xaq u lahansho

Iskuuladka Bloomington waxay gadid u diran dadka soo socda
  • Ilmaha iskuuladka hoose sida Kindergarten ila iyo fasalka 5ad kuwaas oo dagan meel iskulka u jirta .5 miles/8 kilominter.
  • Ardayda dhigata iskuulka dhaxe iyo midka sare 6-12ad oona dagan in u jirta iskuulka 1.25 miles/2 kilominter.
Haday ardayda iskuulka hoose dhigato u jiro iskuulka u jiro wax ka yar .5 mile ama kuwa dhaxe iyo sare 1.25 miles, bus ma helayan oo iskulka way u lugaynayan.
 

Meeshu Baska Istago

  • Iskuulka hoose baska wuxu istaga meel u jirt (K-5) ardayda guryahooda.
  • Iskuuladka kuwa dhaxe iyo kuwa sare (6-12) badanaba waxay ardayda ka lugeeyan meesha ay dagan yihiin una lugeeyan meesha uu baska istago.

Adeega Goonida ah

Iskuulka gobalka wuxuu bixiya gaadid u gaar ah ardayda waxbarashada Gaarka ah ayadoo ay ku xirantahay baahidooda. Hadii aad leedahay cunug ku jira Waxbarashada Gaarka ah aadna u baahantahay laxirir cunugada midka xukuma barnamijkisa ama wac Xafiiska Gadiidka 952-681-6300.
Link to Peachjar Newsletter

district Events